Home
 

Projekt „Mali geniusze”

Projekt „Mali geniusze” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ma on na celu wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty oraz wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic, w jakości usług edukacyjnych.

Zajęcia przeznaczone są dla klas I-III szkoły podstawowej. Zajęcia prowadzone są w 7 grupach, siedmio- i ośmioosobowych, łączna liczba uczestników to 52 osoby. Na każdą grupę przypada 35 godzin. Łącznie 245 godzin. Termin zajęć marzec-czerwiec 2013r.

Zajęcia są prowadzone według planu uzgodnionego z koordynatorem merytorycznym projektu.


Top