Home
 

Edukacja informatyczna

Historia edukacji informatycznej w Tuchomiu

Tuchomska szkoła była jedną z pierwszych, które w swojej ofercie edukacyjnej ujęły kształcenie informatyczne. Zaczęło się to od czerwca roku 1989, kiedy to podczas imprez z okazji Dnia Dziecka, zgromadzono trzy mikrokomputery (ZX Specrtum i Atari) w celu umożliwienia uczniom zapoznanie się (z konieczności pobieżne) z nową technologią. Wkrótce potem dzięki poparciu rodziców, ze składek zakupiono do szkoły dwa egzemplarze Atari i rozpoczęły się zajęcia pozalekcyjne prowadzone początkowo przez mgr W.Trąmpczyńskiego, a później przez mgr Waldemara Małeckiego.

W roku 1993 w szkole pojawił się pierwszy komputer typu PC. Używano go również do prowadzenia koła zainteresowań, a także do składu szkolnej gazetki „Lufa” przygotowywanej pod opieką W.Trąmpczyńskiego.

Z powodów ekonomicznych dalszy rozwój informatyzacji szkoły kontynuowano dopiero w 1997 roku, kiedy to do szkoły trafiła pierwsza pracownia komputerowa w ramach programu „Internet w każdej gminie”. Nauczyciele przeszli szkolenia opiekunów pracowni, podjęto kształcenie informatyczne w ramach godzin lekcyjnych, które uwzględnione zostały w planie zajęć. Opiekunem pracowni został mgr W.Małecki. Informatyka stała się przedmiotem obowiązkowym w starszych klasach.

Kila lat później szkoła otrzymała nową pracownię, zaś dotychczasową przekazano do pobliskiej szkoły w Kramarzynach. Daleko idące zmiany nastąpiły w roku 2001, gdy Zespół Szkół został podzielony – pracownia została w gimnazjum, zaś szkoła podstawowa pozostała bez sprzętu komputerowego.

Z inicjatywy nauczycieli mgr Lucyny Tryby i mgr W.Trąmpczyńskiego szkołą wzięła udział w projekcie sponsorowanym przez ARiMR. Dzięki przeprowadzeniu przez wyżej wymienionych nauczycieli za darmo kursu komputerowego dla bezrobotnych, szkoła otrzymała 14,5 tysiąca złotych. Zakupiono wówczas 6 komputerów, które połączono w sieć, bazując na okablowaniu dawnej pracowni.

Wówczas też podjęte zostały starania o uzyskanie stałego połączenia internetowego. Drugim ważnym aspektem działania stało się zastosowanie w pracowni szkoły podstawowej serwera na bazie systemu GNU Linux Freesco. Trzecie ważne wydarzenie to zaistnienie szkoły w Internecie dzięki inicjatywie mgr L.Tryby. Można zatem uznać iż rok 2002 stał się rokiem przełomowym w tej dziedzinie.

– luty 2002: zakup komputerów, skonfigurowanie pracowni, ustawienie dostępu modemowego w oparciu o Freesco, rozpoczęcie zajęć pozalekcyjnych w pracowni;
– lipiec 2002: początek istnienia szkolnej strony internetowej, pierwsz Zjazd Freesco w Tuchomiu;
– listopad 2002: konfiguracja stałego łącza (SDI);

Należy tu dodać, że dzięki inicjatywie mgr Wiesława Trąmpczyńskiego szkoła nie tylko zaoszczędziła na licencji potrzebnej do uruchomienia serwera SBS, ale dzięki zastosowaniu linuksa w chwili podłączenia SDI, miała już skonfigurowany i działający serwer internetowy. Z jego też inicjatywy odbył się w szkole (w lipcu 2002) Zjazd Freesco – pierwsze ogólnopolskie spotkanie administratorów systemu Freesco. Spotkanie to zaowocowało później wieloma rozwiązaniami systemowymi, które później wykorzystywane były w szkole, a także popularyzacją systemu. Już w pierwszym spotkaniu wzięło udział kilku nauczycieli, którzy dostrzegli w tym systemie szansę dla szkół.

W następnych latach odbywały się kolejne Zjazdy Freesco, które coraz bardziej zmieniały swój charakter na edukacyjno-warsztatowy, a uczestniami byli nie tylko administratorzy, ale również nauczyciele i młodzież. Zjazdy Freesco stały się stałym elementem działania szkoły. W 2009r. odbył się ostatni Zjazd Polskiej Grupy Freesco w Tuchomiu. W 2010 i 2011 zjazd odbył się w Kramarzynach. W kolejnych latach zrezygnowano ze Zjazdów Freesco. Powodem było coraz więcej urządzeń, które zastępowały system Freesco, NND czy eOS i tańsze w utrzymaniu. Zdjęcia z wydarzeń dostępne są w galerii szkolnej – kliknij tutaj.

Po ponownym połączeniu szkół w zespół, które nastąpiło w roku 2003, podjęto te z wysiłki w celu unowocześnienia sieci szkolnej, doposażenia szkoły w sprzęt oraz doskonalenia nauczania. Nauczanie informatyki prowadzone jest od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Było to możliwe między innymi dzięki autorskiemu programowi nauczania dla klas I-III opracowanemu przez mgr Lucynę Trybę.

Obecnie szkoła posiada dwie pracownie informatyczne, komputery dostępne dla nauczycieli w pokoju nauczycielskim, dla uczniów w bibliotece i świetlicy, w każdej klasie, a także komputery dla administracji. Ponadto pracownię językową oraz 4 tablice multimedialne.

Nauczyciele W.Małecki i W.Trąmpczyński są również członkami Klubu Opiekunów Pracowni Internetowych – grupy która od kilku lat prowadzi samokształceniowe konferencje dla nauczycieli z województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

W 2013 roku stworzono nową stronę Zespołu Szkół w Tuchomiu oraz wirtualny spacer po szkole.

Urząd Gminy w Tuchomiu napisał projekt z POIG m.in. na wyposażenie pracowni komputerowej dla Zespołu Szkół w Tuchomiu. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. W maju 2013 roku, Urząd Gminy przekazał 25 firmowych komputerów Dell Vostro dla szkoły.

W lutym 2014 roku został zakupiony firmowy serwer Dell PowerEdge T110 II oraz przeprowadzono upgrade skryptu galerii szkolnej.


Top